App HQLT

[PHẦN NGHE ] Bài 6: 맛있는 음식을 먹을 때 행복해요

듣기 TRANG 38  고천 (여) : 선생님. 저 다음주 수업에 못 와요. Gocheon: Cô ơi, tuần tới em không thể đến được ạ. 선생님 (여) : 왜요? 무슨 일 있어요? Giáo viên: Tại sao, e có chuyện gì sao? 고천 (여) : 다음 주에 새 아파트로 이사를가요. 이제 저희 집이 생겼어요. Gocheon: Tuần tới […]

error: Content is protected !!