App HQLT

60s %

Chọn tử có nghĩa “múa”

  • 무용
  • 춤주다
  • 꿈꾸다
  • 유용

Đáp án: 무용

Tìm từ đồng nghĩa với từ “제일”

  • 과일
  • 가장
  • 가정
  • 요일

Đáp án: 가장

 

error: Content is protected !!