App HQLT

[익힘책] Bài 3: 생활 속의 과학 – Khoa học trong đời sống

어휘 1. 관계있는 것을 연결하세요.   2. <보기>에서 알맞은 것을 골라 문장을 완성하세요. 무인 편의점: Cửa hàng tiện lợi không người. 길 찾기 앱: App tìm đường. 로봇 청소기:  Rô-bốt quét dọn. 인공 지능(AI) 스피커: Speaker trí tuệ nhân tạo (AI) 가상 현실 (VR): Giả trạng thực tế (VR) 1)                     은/는 스스로 집 안을 […]

error: Content is protected !!